wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy Dom z natury. W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy jest Dom z natury Piotr Solich z siedzibą przy ul. Parkowej 26, 71-220 Bezrzecze, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej sklepu. Firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra pod numerem 2288/2001 i otrzymała numer REGON: 320618146 oraz numer NIP: 8511906450.

Niniejszy Regulamin zawiera:
1. Określenie zakresu działalności
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
4. Ceny towarów i sposoby płatności
5. Dostawa towarów
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
8. Postanowienie końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową prowadzoną przez sprzedającego.
Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego.
Kupującym - należy przez to rozumieć osobę składającą zamówienie.
Towarach - należy przez to rozumieć oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym produkty budowlane i wykończeniowe wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

 

§1 Określenie zakresu działalności

Sklep internetowy umożliwia:
 1. Składanie zamówień towarów oferowanych przez sklep internetowy i zawieranie umów sprzedaży na odległość.
 2. Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1.  Sklep internetowy można uruchomić korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Safari.
 2. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowaną najnowszą wersję programu Adobe Flash oraz włączoną obsługę apletów JavaScript.
 3. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniu rozdzielczości monitora co najmniej 1024x768 px.
 4. Wszelkie oprogramowanie innych firm, które może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu internetowego należy wyłączyć.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Zamówienia przyjmowane są w następujące sposoby:
  1. wybranie produktów do koszyka umieszczonego na stronie sklepu internetowego
  2. wysłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej sklepu
 3. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane niezbędne do wystawienia takiego dokumentu.
 4. Do realizacji wysłania zamówionych towarów kupujący zobowiązany jest do podania adresu dostawy (ulica, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon).
 5. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedającego jest potwierdzane pocztą elektroniczną.
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 8. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów  jest adres dostawy wskazany przez kupującego.
 9. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych sprzedający spróbuje skontaktować się z kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy zarejestrować konto ze swoimi danymi przez podanie adresu e-mail i hasła (znane tylko kupującemu). Przy następnych zakupach wystarczy tylko zalogować się do systemu. Zalogowanie pozwala także na śledzenie przez kupującego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji swoich danych oraz zmiany hasła.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sprzedający skontaktuje się z kupującym, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a kupujący nie może żądać jego realizacji.
 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 14. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysłania produktów. Wprowadzanie zmian lub wycofanie można wykonać:
  1. w panelu kupującego po zalogowaniu się do sklepu
  2. przez wysłanie takiego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklepu
  3. telefonicznie pod numerem 530 438 465
 15. Sprzedający, w przypadku niezgodności towarów z zawartą umową,  ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania zakupionych towarów.
 16. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W tej sytuacji czas udzielenia gwarancji dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta udostępnionym w opisie towaru.
 17. Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 18. Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na adres poczty elektronicznej sklepu lub adres siedziby sprzedającego. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 19. Sprzedający, w przypadku wykonania przez kupującego prawa do odstąpienia od umowy zwraca kupującemu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do kupującego.
 20. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 22. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 23. Sprzedający niezwłocznie przekazuje kupującemu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez kupującego adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 24. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb kupującego.

§4 Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu nr 03 1140 2004 0000 3102 5919 8228 w mBank
  2. przelewem za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
  3. gotówką przy odbiorze osobistym
 3. Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest dodatkowa opłata.

§5 Koszty i terminy dostawy

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania zamówienia.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas transportu, zależny od wybranego sposobu dostarczenia
 3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
 4. Przewidywany czas transportu wynosi ok. 1-2 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych w magazynie lub do 40 dni w przypadku towarów, które trzeba sprowadzić od producenta lub dostawców sklepu internetowego.
 5. Koszt dostawy zależy od wagi przesyłki i sposobu płatności.

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego:
  1. w panelu kupującego po zalogowaniu się do sklepu
  2. przez wysłanie takiego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklepu
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. adres do korespondencji (w tym adres e-mail)
  3. przedmiot reklamacji
  4. przyczynę reklamacji
  5. podpis
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 4. O rezultacie reklamacji sprzedający poinformuje kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na wskazany adres.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany towaru będącego przedmiotem reklamacji a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.
 6. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:
 1. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania na szczeblu unijnym sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe kupujących. Podane przez kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w polityce prywatności.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w sklepie internetowym i stanowi integralną część zawieranej z kupującym umowy. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla kupującego na stronie sklepu internetowego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl